การแสวงหาโอกาสกลยุทธ์การตลาด SMEs

การแสวงหาโอกาสกลยุทธ์การตลาด SMEs
 วิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกระดับทั่วโลก ธุรกิจ SMEs จำนวนมากของประเทศไทยก็เช่นกันที่ต้องประสบปัญหาจากวิกฤติการณ์นี้ อาทิ ยอดขายสินค้าและบริการลดลง ปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น การผลิตไม่เต็มที่ พนักงานว่างงานเพิ่มขึ้น รวมไปจนถึงสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน การทำให้ธุรกิจ SMEs สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เหมาะสม ทั้งกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรปรับตัวได้ตามสภาพเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องจนธุรกิจ SMEs สามารถเติบโตต่อไปได้ การกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ของทุกองค์กรต้องเริ่มจากการสำรวจตัวองค์กรเองก่อน เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร (ปัจจัยภายใน) และโอกาส อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ (ปัจจัยภายนอก) หรือเรียกว่า SWOT Analysis ซึ่งช่วยให้ทราบถึงสถานะและศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร หากวิเคราะห์แล้วพบว่า

Continue reading “การแสวงหาโอกาสกลยุทธ์การตลาด SMEs” »

กลยุทธิ์ 4Cs

กลยุทธิ์ 4Cs

4Cs ประกอบด้วย Consumer, Cost, Convenience, Communications ทั้ง 4 มีหัวใจรวมศูนย์ที่ให้ความสำคัญต่อลูกค้า หรือ โฟกัสลูกค้าเป็นสำคัญ

Consumer เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก หรือหากบอกให้ตรงใจ คือเข้าถึงใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และยังรวมไปถึงบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า หรือที่เรียกว่า CRM (Customer Relation Management)โดยต้องยึดหลักการสรรค์สร้างสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม Continue reading “กลยุทธิ์ 4Cs” »

10 แนวคิดการตลาดยุคใหม่

10 แนวคิดการตลาดยุคใหม่
1. หาอัตลักษณ์
สื่อความหมายที่เข้าใจได้ดีที่สุดก็คือ “ภาพ”  เพราะคนจะจำได้ดีกว่าอ่านตัวอักษร ดังนั้น ธุรกิจควรคิดให้ได้ว่า ถ้าจะต้องนำเสนอด้วยภาพนั้น ควรนำเสนอด้วยรูปแบบไหน ที่สำคัญ ต้องทำให้น่าสนใจด้วย

Continue reading “10 แนวคิดการตลาดยุคใหม่” »

ประเภทของ SMEs ในจีน

ประเภทของSMEs ในจีน

ปัจจุบันจีนแบ่งประเภทธุรกิจ SMEs โดยอ้างอิงตามมาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับมาตรฐานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกาศปี 2546 โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ Continue reading “ประเภทของ SMEs ในจีน” »

10 ข้อ ที่นักการตลาดควรมี

10 ข้อ ที่นักการตลาดควรมี
1.) “การตลาดเป็นแนวคิดที่ใช้ในการตอบโจทย์ธุรกิจเป็นสำคัญ” หากทำตลาดไป เช่น สร้างแบรนด์ ทำโฆษณา ทำโปรโมชั่น จัดกิจกรรม ทำวิจัยการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำตลาดดิจิตอล เป็นต้น แต่ตอบไม่ได้ว่า สิ่งที่เราทำไปนั้น ไปช่วยธุรกิจของเราได้อย่างไร สัมพันธ์กันอย่างไร ตอบโจทย์ธุรกิจข้อไหน อย่างไร… อย่างนี้ ก็อาจหาประโยชน์ได้ยากจากการทำตลาดนั้น เพราะฉะนั้นทำการตลาดทุกครั้งต้องตอบโจทย์ธุรกิจ เช่น ยอดขายและกำไร จะแบบระยะสั้นหรือแบบระยะยาวก็ต้อง “ระบุโจทย์ให้ชัดเจน”

Continue reading “10 ข้อ ที่นักการตลาดควรมี” »

9 กลยุทธ์การตลาด เพื่อความอยู่รอด

9 กลยุทธ์การตลาด เพื่อความอยู่รอด

การปรับปรุงควรวางแผนมองแบบภาพรวมให้ทุกคนในองค์กรร่วมรับรู้ทุกสถานการณ์ที่มีผลกระทบ และร่วมคิดร่วมสร้างพลัง ค้นหาหนทางที่จะทำให้ทุกๆ คนในองค์อยู่รอดร่วมกัน การปรับการกระทำ ให้ริเริ่มกระทำอย่างมีการ “คิดก่อนทำ” แบบที่เรียกว่า “คิดดี ต้องทำได้” และ “คิดได้ ต้องทำดี” และ 9 กลยุทธ์ทางการตลาดดังต่อไปนี้ เชื่อมั่นว่าจะเป็นหนทางเพื่อให้กิจการฝ่าวิกฤตทำให้องค์กรอยู่รอดและยั่งยืนได้ Continue reading “9 กลยุทธ์การตลาด เพื่อความอยู่รอด” »

บทบาทของ SMEs ตอเศรษฐกิจเวียดนาม

บทบาทของ SMEs ตอเศรษฐกิจเวียดนาม

บทบาทของ SMEs ตอเศรษฐกิจเวียดนาม มีอยู่หลักๆ ดังต่อไปนี้

  • เปนแหลงสะสมทุนและกระจายความเจริญสูภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ นับตั้งแตรัฐบาลเวียดนามประกาศใชกฎหมายธุรกิจเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2543 มูลคาเงินลงทุนใหม ของเวียดนาม (คํานวณจากทุนจดทะเบียน) ในชวงป 2543-2547 เพิ่มขึ้นเปน 213,039 ลานลานดอง (หรือประมาณ 13.9 ลานลานดอลลารสหรัฐ) เทียบกับ 25,742 ลานลานดอง(หรือประมาณ 1.7 ลานลานดอลลารสหรัฐ) ในชวง ป 2534-2542 โดยภาคเอกชนซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการ SMEs มีสวนสําคัญในการผลักดันให มูลคาเงินลงทุนดังกลาวพุงสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด นอกจากประโยชนในการกระตุนเศรษฐกิจเวียดนามใหขยายตัวแลว การลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs ยังมีขอดีเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ( Foreign Direct Investment : FDI ) ใน แงที่กอใหเกิดการกระจายรายไดไปสูภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ขณะที่ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ มักกระจุกตัวอยูตามจังหวัดใหญๆ และเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจ

Continue reading “บทบาทของ SMEs ตอเศรษฐกิจเวียดนาม” »

การสื่อสารการตลาดสําหรับ SMEs

การสื่อสารการตลาดสําหรับ SMEs

ในการทําการตลาดยุคใหม่นี้ทั้งนักการตลาดและนักวิชาการได้มุงใหความสําคัญในการ สรางแบรนดหรือ ตราสินคามากขึ้น เพราะแบรนดสามารถสรางความจงรักภัคดี (Loyalty) ในกลุม ลูกคา และเพิ่มการขายสินค้ามากขึ้น นักการตลาดในปจจุบันจึงมุ่งตอบสนองความต้องการของ ผูบริโภคเปนหลัก (Customer Oriented) โดยปรับเปลี่ยนยุทธวิธีจากการใหความสําคัญ การโฆษณามาสูการประชาสัมพันธ ควบคูกับการใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดแนวใหม คือ การ สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) และลูกคา สัมพันธ (CRM: Customer Relationship Management) มากขึ้นเพื่อผลักดันสินค้าและแบรนดให ครองใจกลุมเปาหมาย

Continue reading “การสื่อสารการตลาดสําหรับ SMEs” »

AEC คืออะไร

AEC คืออะไร

AEC (เออีซี) คืออะไร
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ
ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน

การรวมตัวของทั้ง 10 ประเทศนี้ เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน เหมือนกับการรวมตัวของกลุ่ม Euro Zone
ซึ่งแต่ละประเทศจะมีผลประโยชน์ต่อกัน เช่นการทำธุรกิจ เศรษฐกิจ การนำเข้า ส่งออกได้อย่างเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จะเริ่มต้น และมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2558

Continue reading “AEC คืออะไร” »