การส่งเสริมการตลาด

ส่งเสริมการขาย

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่วนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งของกิจการที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ ราคาและการจำหน่ายที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาด กับผู้มุ่งหวัง

Continue reading “การส่งเสริมการตลาด” »

การเตรียมตัวก่อนไปขายสินค้า

เหมาแท็กซี่

นักขายจะต้องทำกิจกรรมบางอย่างก่อนการเสนอขาย โดยการหาข่าวสารและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่คาดว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท ซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการขายมากยิ่งขึ้น

Continue reading “การเตรียมตัวก่อนไปขายสินค้า” »

ลักษณะและบุคลิกที่ดีของนักขาย

นักขาย

ลักษณะ คุณสมบัติ ความถนัด ทัศนคติ และความสามารถอื่นๆที่รวมกันทำให้เป็นนักขายที่มีคุณภาพนั้น มาจากหลักความจริงที่ว่าบุคลิกภาพในการขายที่ดีนั้นไม่ได้มีสูตรสำเร็จอย่างเดียว คนที่มีขอบเขตบุคลิกภาพอย่างกว้างๆจะมีโอกาสที่จะที่ประสบความสำเร็จในการขาย

Continue reading “ลักษณะและบุคลิกที่ดีของนักขาย” »

ปัญหาที่เกิดจากธุรกิจขนาดย่อม

ปัญหาที่เกิดจากธุรกิจขนาดย่อม

ทุกธุรกิจย่อมมีปัญหามากมายแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใด วันนี้เลยนำปัญหาของธุรกิจขนาดย่อมมาฝากกันเผื่อผู้ที่ทำธุรกิจจะได้รับมือได้เป็นอย่างดี

Continue reading “ปัญหาที่เกิดจากธุรกิจขนาดย่อม” »

อุตสาหกรรมกับระบบมาตราฐาน

team-work

มาตรฐาน ISO 9000 ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิต  ธุรกิจด้านบริการ  รวมไปถึงสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วย  อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการต่าง ๆ จะคุ้นเคยกับรูปแบบของ “คุณภาพ” จะแตกต่างกันตรงที่ว่า ISO 9000 เป็นเรื่องของ “การประกันคุณภาพ”  ซึ่งเป็นเรื่องของระบบการบริหารคุณภาพขององค์การ

Continue reading “อุตสาหกรรมกับระบบมาตราฐาน” »

การจัดองค์กรการตลาด

97dfajjaehgdcfa6jkgki

การจัดองค์กรการตลาดเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการตลาด นั้นคือจะต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์การตลาดกับการเกษตรแบบยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับการตลาด , การผลิต และนโยบายสาธารณะ

Continue reading “การจัดองค์กรการตลาด” »

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ

1-1

แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์  เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์การเป็นส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอนเนื่องจากการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหารองค์รวมผู้นำที่มีความสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การเพื่อให้ดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้กระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่ความสามารถทางการจัดการ

Continue reading “แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ” »

ขั้นตอนการจัดการกับพฤติกรรมบุคคลในองค์กร

14793835_721657321322832_1407222887_n

การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมถือเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งขององค์การ แต่การรักษามาตรฐานทางจริยธรรมนั้นถือเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการจัดการอย่างแท้จริง การปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ องค์การสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

Continue reading “ขั้นตอนการจัดการกับพฤติกรรมบุคคลในองค์กร” »

การจัดการด้านจริยธรรมในการทำธุรกิจ

14793835_721657321322832_1407222887_n

การดำเนินธุรกิจใดก็ตามพฤติกรรมการหลอกลวง ฉ้อฉล การล้วงความลับทางการค้าและอื่นๆ ไม่ได้เกิดแต่เฉพาะในองค์การขนาดใหญ่เท่านั้น องค์การขนาดย่อมก็มีปัญหาเหมือนกันจริยธรรมทางธุรกิจเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ทั้งยังมีผลต่อความน่าเชื่อถือของกิจการอีกด้วย

Continue reading “การจัดการด้านจริยธรรมในการทำธุรกิจ” »

กลยุทธ์ 7P’s

บริการจึงมีองค์ประกอบที่เป็นส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างออกไป เพราะบริการเป็นอะไรที่มีความหลากหลายมาก การจัดการทางด้านการตลาดของการบริการนี้จะต้องผสมผสานกัน จนไม่อาจจะแบ่งแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับแต่ละบริการด้วย ซึ่ง 7P’s ของบริการที่ต้องสอดประสานกันอย่างดีจึงจะได้ประสิทธิผล มีดังนี้

Continue reading “กลยุทธ์ 7P’s” »