ปัญหาที่เกิดจากธุรกิจขนาดย่อม

ปัญหาที่เกิดจากธุรกิจขนาดย่อม

ทุกธุรกิจย่อมมีปัญหามากมายแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใด วันนี้เลยนำปัญหาของธุรกิจขนาดย่อมมาฝากกันเผื่อผู้ที่ทำธุรกิจจะได้รับมือได้เป็นอย่างดี

Continue reading “ปัญหาที่เกิดจากธุรกิจขนาดย่อม” »

อุตสาหกรรมกับระบบมาตราฐาน

team-work

มาตรฐาน ISO 9000 ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิต  ธุรกิจด้านบริการ  รวมไปถึงสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วย  อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการต่าง ๆ จะคุ้นเคยกับรูปแบบของ “คุณภาพ” จะแตกต่างกันตรงที่ว่า ISO 9000 เป็นเรื่องของ “การประกันคุณภาพ”  ซึ่งเป็นเรื่องของระบบการบริหารคุณภาพขององค์การ

Continue reading “อุตสาหกรรมกับระบบมาตราฐาน” »

การจัดองค์กรการตลาด

97dfajjaehgdcfa6jkgki

การจัดองค์กรการตลาดเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการตลาด นั้นคือจะต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์การตลาดกับการเกษตรแบบยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับการตลาด , การผลิต และนโยบายสาธารณะ

Continue reading “การจัดองค์กรการตลาด” »

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ

1-1

แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์  เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์การเป็นส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอนเนื่องจากการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหารองค์รวมผู้นำที่มีความสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การเพื่อให้ดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้กระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่ความสามารถทางการจัดการ

Continue reading “แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ” »

ขั้นตอนการจัดการกับพฤติกรรมบุคคลในองค์กร

14793835_721657321322832_1407222887_n

การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมถือเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งขององค์การ แต่การรักษามาตรฐานทางจริยธรรมนั้นถือเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการจัดการอย่างแท้จริง การปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ องค์การสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

Continue reading “ขั้นตอนการจัดการกับพฤติกรรมบุคคลในองค์กร” »

การจัดการด้านจริยธรรมในการทำธุรกิจ

14793835_721657321322832_1407222887_n

การดำเนินธุรกิจใดก็ตามพฤติกรรมการหลอกลวง ฉ้อฉล การล้วงความลับทางการค้าและอื่นๆ ไม่ได้เกิดแต่เฉพาะในองค์การขนาดใหญ่เท่านั้น องค์การขนาดย่อมก็มีปัญหาเหมือนกันจริยธรรมทางธุรกิจเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ทั้งยังมีผลต่อความน่าเชื่อถือของกิจการอีกด้วย

Continue reading “การจัดการด้านจริยธรรมในการทำธุรกิจ” »

กลยุทธ์ 7P’s

บริการจึงมีองค์ประกอบที่เป็นส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างออกไป เพราะบริการเป็นอะไรที่มีความหลากหลายมาก การจัดการทางด้านการตลาดของการบริการนี้จะต้องผสมผสานกัน จนไม่อาจจะแบ่งแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับแต่ละบริการด้วย ซึ่ง 7P’s ของบริการที่ต้องสอดประสานกันอย่างดีจึงจะได้ประสิทธิผล มีดังนี้

Continue reading “กลยุทธ์ 7P’s” »

การแสวงหาโอกาสกลยุทธ์การตลาด SMEs

การแสวงหาโอกาสกลยุทธ์การตลาด SMEs
 วิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกระดับทั่วโลก ธุรกิจ SMEs จำนวนมากของประเทศไทยก็เช่นกันที่ต้องประสบปัญหาจากวิกฤติการณ์นี้ อาทิ ยอดขายสินค้าและบริการลดลง ปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น การผลิตไม่เต็มที่ พนักงานว่างงานเพิ่มขึ้น รวมไปจนถึงสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน การทำให้ธุรกิจ SMEs สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เหมาะสม ทั้งกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรปรับตัวได้ตามสภาพเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดการซื้อหรือใช้สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องจนธุรกิจ SMEs สามารถเติบโตต่อไปได้ การกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ของทุกองค์กรต้องเริ่มจากการสำรวจตัวองค์กรเองก่อน เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร (ปัจจัยภายใน) และโอกาส อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ (ปัจจัยภายนอก) หรือเรียกว่า SWOT Analysis ซึ่งช่วยให้ทราบถึงสถานะและศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร หากวิเคราะห์แล้วพบว่า

Continue reading “การแสวงหาโอกาสกลยุทธ์การตลาด SMEs” »

กลยุทธิ์ 4Cs

กลยุทธิ์ 4Cs

4Cs ประกอบด้วย Consumer, Cost, Convenience, Communications ทั้ง 4 มีหัวใจรวมศูนย์ที่ให้ความสำคัญต่อลูกค้า หรือ โฟกัสลูกค้าเป็นสำคัญ

Consumer เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก หรือหากบอกให้ตรงใจ คือเข้าถึงใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และยังรวมไปถึงบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า หรือที่เรียกว่า CRM (Customer Relation Management)โดยต้องยึดหลักการสรรค์สร้างสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม Continue reading “กลยุทธิ์ 4Cs” »

10 แนวคิดการตลาดยุคใหม่

10 แนวคิดการตลาดยุคใหม่
1. หาอัตลักษณ์
สื่อความหมายที่เข้าใจได้ดีที่สุดก็คือ “ภาพ”  เพราะคนจะจำได้ดีกว่าอ่านตัวอักษร ดังนั้น ธุรกิจควรคิดให้ได้ว่า ถ้าจะต้องนำเสนอด้วยภาพนั้น ควรนำเสนอด้วยรูปแบบไหน ที่สำคัญ ต้องทำให้น่าสนใจด้วย

Continue reading “10 แนวคิดการตลาดยุคใหม่” »